ცვლადები და ანალიზი

ტურიზმის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები საქართველოში
კვლევა სარეკომენდაციო ხახიათისაა და შემაფერხებელ ფაქტორებთან ერთად მათი გადაჭრის გზებსაც განიხილავს. დოკუმენტში მოცემული მოსაზრებები ეყრდნობა სხვადასხვა წყაროს და ანალიზს. მათ შორის: ტურიზმის ბოლო წლების სტატისტიკას და დინამიკას, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ანგარიშებს, დარგის ექსპერტებთან და წარმომადგენლებთან ინტერვიუებს, კვლევებს, ანგარიშებს და სტატიებს, სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებას.

 
...მეტი